آیا هدیه خمس دارد

۲۲/بهمن/۱۳۹۴|خمس|

آیا هدیه خمس دارد آیا هدیه خمس دارد ؟ اکثر فقها می فرمایند هدیه و مالی که از راه غیر [...]