خمس ماشین و موتور سیکلت

۲۴/اسفند/۱۳۹۴|خمس|

خمس ماشین و موتور سیکلت خمس وسيله نقليه پرسش 87 . آيا به ماشينِ سوارى، خمس تعلق مى گيرد؟ و [...]