خمس عيدي دولت

۰۲/اسفند/۱۳۹۴|خمس|

خمس عيدي دولت پرسش 55 . آيا عيدى و پاداشى كه دولت به كارمندان مى دهد و به صورت پول [...]