حکم فرو بردن غذای لای دندان در روزه

۲۲/اردیبهشت/۱۳۹۵|احكام روزه|

حکم فرو بردن غذای لای دندان در روزه [ اگر روزه دار چیزی را که لای دندان مانده است] مسأله [...]