نماز جمعه

۲۹/اردیبهشت/۱۳۹۴|احكام نماز|

نماز جمعه س 606: نظر جنابعالى درباره شرکت در نماز جمعه با توجه به اينکه در عصر غيبت حضرت حجت(عجل [...]