رعایت ترتیب و موالات در وضو

۱۰/مرداد/۱۳۹۵|وضو|

رعایت ترتیب و موالات در وضو در نوشتار قبل « شرایط سیزده گانه وضو مطابق نظر 10 مرجع » مطرح شد [...]