دادن لباس به خشكشويي غير مسلمان ها

۱۳/مهر/۱۳۹۴|طهارت|

دادن لباس به خشكشويي غير مسلمان ها دادن لباس به خشكشويي غير مسلمان ها مطابق نظر آيت الله خامنه [...]