احكام خروج معتكف از مسجد

۲۹/اردیبهشت/۱۳۹۴|احكام اعتكاف|

احكام خروج معتكف از مسجد استفاده از سرويس‌هاى بهداشتى خارج از مسجد س.رفتن به سرويس‌هاى بهداشتى متعلق به مسجد كه [...]