تکلیف پول باقی مانده از اردو و سفر زیارتی و سیاحتی

۱۱/آبان/۱۳۹۵|احكام متفرقه, حکومت و بیت المال|

تکلیف پول باقی مانده از اردو و سفر زیارتی و سیاحتی تکلیف پول باقی مانده از اردو و سفر زیارتی [...]