اگر شوهر نفقه ندهد

۲۱/آبان/۱۳۹۴|زن و شوهر|

اگر شوهر نفقه ندهد اگر شوهر نفقه ندهد [ اگر شوهر خرجی ندهد] مسأله 2416 زنی که از شوهر اطاعت [...]