تطهیر ظرف سگ

۰۸/مرداد/۱۳۹۵|طهارت|

تطهیر ظرف سگ  [ظرفی را که سگ لیسیده، یا از آن ظرف آب یا چیز روان دیگر خورده] مسأله 150 [...]