لباس نمازگزار از حیوان حرام گوشت نباشد

۰۵/اردیبهشت/۱۳۹۵|احكام نماز|

لباس نمازگزار از حیوان حرام گوشت نباشد شرط چهارم لباس نمازگزار [مسأله 824 لباس نمازگزار باید از حیوان حرام گوشت نباشد] [...]