حكم ديدن خون قبل از بلوغ دختر

۲۳/مهر/۱۳۹۴|احكام زنان|

حكم ديدن خون قبل از بلوغ دختر  [خونی که دختر پیش از تمام شدن نُه سال می‌بیند] مسأله 436 خونی [...]