نفرين كردن ديگران چه حكمي دارد

۰۱/دی/۱۳۹۴|احكام متفرقه|

نفرين كردن ديگران چه حكمي دارد   لعن كردن افرادي كه مستحق لعن نيستند از نظر دين مورد نهي و [...]