نظر مراجع در مورد برهنه شدن در عزاداری

۱۳/مهر/۱۳۹۵|احکام عزاداری|

نظر مراجع در مورد برهنه شدن در عزاداری نظر مراجع در مورد برهنه شدن در عزاداری مطابق نظر آيت الله [...]