پريود شدن پس از اذان و تكليف نماز

۰۸/آبان/۱۳۹۴|احكام زنان|

پريود شدن پس از اذان و تكليف نماز  [ اگر زن در بین نماز حائض شود] مسأله 464 اگر زن [...]