احکام حواله دادن

۳۱/شهریور/۱۳۹۵|احكام خريد و فروش|

احکام حواله دادن احکام حواله دادن [تعریف حواله] مسأله 2289 اگر انسان طلبکار خود را حواله بدهد که طلب خود [...]