حكم استفاده از كلاه گيس بجاي روسري

۳۰/آذر/۱۳۹۴|حجاب|

حكم استفاده از كلاه گيس بجاي روسري كلاه گيس پرسش 147. آيا استفاده از كلاه گيس به جاى روسرى كفايت [...]