اگر به علت ندانستن حكم روزه را باطل كند

۲۴/تیر/۱۳۹۴|احكام روزه|

اگر به علت ندانستن حكم روزه را باطل كند [اگر به واسطه ندانستن مسأله کاری انجام دهد که روزه را [...]