اجازه خانم از شوهر در تصرف اموال شخصی

۱۳/خرداد/۱۳۹۵|زن و شوهر|

اجازه خانم از شوهر در تصرف اموال شخصی آیا زن هنگام تصرف در اموال که مختص به خودش است، باید [...]