احكام ورود حائض به حرم امام و امامزاده

۰۹/آبان/۱۳۹۴|احكام زنان|

احكام ورود حائض به حرم امام و امامزاده مطابق نظر آيت الله خامنه اي س 424: در رساله‏ [...]