حکم حرف زدن سهوی یا عمدی در نماز

۱۶/اردیبهشت/۱۳۹۵|احكام نماز|

حکم حرف زدن سهوی یا عمدی در نماز مبطل ششم نماز: از مبطلات نماز آن است که عمداً کلمه ای [...]