گفتن احادیث ضعیف در حال روزه

۲۳/اردیبهشت/۱۳۹۵|احكام روزه|

گفتن احادیث ضعیف در حال روزه  در نوشتار قبل احكام دروغ گفتن در حال روزه مطرح شد از اینجا کلیک کنید [...]