مبطلات غسل

۲۶/شهریور/۱۳۹۴|طهارت|

مبطلات غسل منظور از حَدَث اصغر چيست: هر چه كه موجب فقط وضو شود، مانند خروج بول (ادرار)   و [...]