حدث در غسل

۱۱/مرداد/۱۳۹۵|غسل|

حدث در غسل منظور از حَدَث اصغر چيست: هر چه كه موجب فقط وضو شود، مانند خروج بول (ادرار)   و [...]