نماز و پوشش در مقابل نامحرم

۱۱/دی/۱۳۹۴|احكام نماز, حجاب|

نماز و پوشش در مقابل نامحرم نماز و نامحرم پرسش 171. اگر در اتاق، مردنامحرم باشد؛ آيا پوشاندن روى پا [...]