راه بدست آوردن عشق الهي

۱۰/آبان/۱۳۹۴|سير و سلوك|

راه بدست آوردن عشق الهي عشق الهي اگر كسى بخواهد معصيت نكرده و ريشه صفات ذميمه را در خود خشك [...]