سخنان حاج احمد خمینی درباره رهبر

۰۱/شهریور/۱۳۹۴|اجتماع و سياست|

سخنان حاج احمد خمینی درباره رهبر سخنان حاج سيد احمد آقا فرزند امام خميني خطاب به امام خامنه اي دام [...]