زن حائض و خواندن سوره سجده  دار

۱۰/آبان/۱۳۹۴|احكام زنان|

زن حائض و خواندن سوره سجده  دار كراهت خواندن قرآن پرسش 162 . مى دانيم كه خواندن قرآن به جز سوره هاى [...]