در چه صورتي غيبت اشكال ندارد

۲۱/دی/۱۳۹۴|اخلاق|

در چه صورتي غيبت اشكال ندارد در چه صورتي غيبت اشكال ندارد  فقها و علماى اخلاق در این مطلب اتفاق نظر [...]