محل مسح سر و مقدار مسح در وضو

۲۲/مرداد/۱۳۹۴|طهارت|

محل مسح سر و مقدار مسح در وضو  [مسح سر] مسأله 249 بعد از شستن هر دو دست باید جلوی [...]