انفال‏ چیست همراه با نظر مراجع

۱۷/آبان/۱۳۹۵|حکومت و بیت المال|

انفال‏ چیست انفال‏ چیست  پرسش : واژه انفال به چه معناست؟ پاسخ: «انفال» در اصلاز ماده «نَفْل» - بر وزن [...]