شخص جنب در شب ماه رمضان تا اذان بخوابد

۲۴/اردیبهشت/۱۳۹۵|احكام روزه|

شخص جنب در شب ماه رمضان تا اذان بخوابد [ کسی که در شب ماه رمضان جنب است] مسأله 1625 [...]