جنب بودن تا اذان صبح در قضای روزه

۲۴/اردیبهشت/۱۳۹۵|احكام روزه|

جنب بودن تا اذان صبح در قضای روزه [کسی که می خواهد قضای روزه رمضان را بگیرد] مسأله 1634 کسی [...]