حكم نزديكي قبل از غسل حيض

۱۰/آبان/۱۳۹۴|احكام زنان|

حكم نزديكي قبل از غسل حيض کفاره نزدیکی در دوران حیض(پریودی) را از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید.  [ [...]