استبراء حيوان نجاستخوار

۰۹/مرداد/۱۳۹۵|ذبح و خوراکی, طهارت|

استبراء حيوان نجاستخوار استبراء حيوان نجاستخوار 10 استِبراء حیوان نجاستخوار [بول و غائط حیوانی که به خوردن نجاست انسان عادت [...]