وصیت بیش از ثلث مال

۰۵/مهر/۱۳۹۵|احکام اموات|

وصیت بیش از ثلث مال وصیت بیش از ثلث مال منظور از ثلث مال یعنی یک سوم تمام اموال و [...]