احکام غسل میت

۱۵/مرداد/۱۳۹۵|احکام اموات|

احکام غسل میت غسل دادن میّت مسلمان و کفن کردن او چنان که گفته شد واجب است ولى دو گروه [...]