احکام تکبیره الاحرام و نحوه گفتن

۱۰/اردیبهشت/۱۳۹۵|احكام نماز|

احکام تکبیره الاحرام و نحوه گفتن تکبیره الإحرام [گفتن اللّه اکبر در اول هر نماز واجب و رکن است] مسأله [...]