حرکت بدن در حال ذکر نماز چه حکمی دارد

۱۰/اردیبهشت/۱۳۹۵|احكام نماز|

حرکت بدن در حال ذکر نماز چه حکمی دارد [ موقعی که انسان در نماز می خواهد] مسأله 965 موقعی [...]