آيا با تيمم در اول وقت ميتوان نماز خواند

۱۶/مهر/۱۳۹۴|طهارت|

آيا با تيمم در اول وقت ميتوان نماز خواند مطابق نظر آيت الله سيستاني پرسش: آیا می توان [...]