تیمم بر چه چیزهایی صحیح است

۰۴/مهر/۱۳۹۴|طهارت|

تیمم بر چه چیزهایی صحیح است نکته: بر سنگ هایی که روکش های کارخانه ای و از غیر زمین دارند [...]