آيا با بودن خاك مي توان بر سنگ تيمم كرد

۱۶/مهر/۱۳۹۴|طهارت|

آيا با بودن خاك مي توان بر سنگ تيمم كرد مطابق نظر آيت الله سيستاني پرسش: آیا در [...]