پژوهشي پيرامون قمر در عقرب

۲۹/اردیبهشت/۱۳۹۴|متفرقه (هيئت و نجوم…)|

پژوهشي پيرامون قمر در عقرب بروزرساني 16/بهمن/1394     جدول قمر در عقرب سال 1395   از ديد ناظر زميني [...]