استفاده از اسپري آسم در روزه

۲۸/خرداد/۱۳۹۴|احكام روزه|

استفاده از اسپري آسم در روزه مطابق نظر آيت الله خامنه اي استفاده از اسپرى تنگى نفس 186. نوعى داروى [...]