تلقین میت

۱۶/مرداد/۱۳۹۵|احکام اموات|

تلقین میت در نوشتار قبل « احکام جامع دفن» مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه [...]