جواب دادن یا خاموش کردن موبایل در نماز

۱۶/اردیبهشت/۱۳۹۵|احكام نماز|

جواب دادن یا خاموش کردن موبایل در نماز . در نوشتار قبل حکم بلند کردن صدا در نماز برای اشاره به چیزی [...]