تكرار نزديكي

۳۰/آبان/۱۳۹۴|زن و شوهر|

تكرار نزديكي تكرار آميزش پرسش 117 . آيا انسان مى تواند در يك شب، چند بار با همسرش مجامعت كند؟ همه [...]