تقليد ابتدايي و بقاء بر ميت چیست

۰۱/مرداد/۱۳۹۵|احكام تقليد|

تقليد ابتدايي و بقاء بر ميت چیست از مرجع تقلید فوت شده نمی توان تقلید کرد اما اگر کسی در زمان [...]