تاريخچه تقليد و اجتهاد در ميان شيعيان

۰۲/مرداد/۱۳۹۴|اجتهاد و تقليد, احكام تقليد|

تاريخچه تقليد و اجتهاد در ميان شيعيان در سه بخش با چند سوال به اين مبحث مي پردازيم. 1- تقليد از [...]